BG     EN

АТА Консулт ООД

Пълноправен член на ИДЕС
регистриран под №014

УСЛУГИ

Натрупан е значителен опит в сфери и дейности като:

 • независим финансов одит на годишни счетоводни отчети;
 • ограничен преглед на финансови отчети и “дю дилижънс”;
 • вътрешен финансов одит;
 • изготвяне на консолидирани финансови отчети в съответствие с политиката на групата;
 • текущо абонаментно счетоводно обслужване;
 • изготвяне на междинни и годишни финансови отчети по НСС и МСС;
 • анализ и оценка на рискове;
 • анализ и оценка на инвестиционни проекти;
 • данъчни консултации и съвети, в т.ч. корпоративно и персонално данъчно планиране;
 • експертно мнение по въпроси, свързани с прилагането на МСС;
 • изграждане и оценка на системи за вътрешен контрол;
 • оценка на системите за счетоводна отчетност, с оглед подобряване на ефективността и осигуряване опазването на активите;
 • оценка на кредитоспособност и изготвяне на икономически обосновки за кредитиране;
 • консултации в сферата на социалното и пенсионно осигуряване;
 • консултации относно митническия режим и вносно-износните процедури.
АТА Консулт ООД
Град:София, 1404
Адрес:ул. Кестенова гора 16
Телефон:859 20 29, 958 47 36
e-mail:atako-office@mbox.contact.bg