BG     EN

АТА Консулт ООД

Пълноправен член на ИДЕС
регистриран под №014

ЗА АТА КОНСУЛТ ООД

"АТА Консулт" ООД е регистрирано специализирано одиторско предприятие от 1997 г. Предметът на дейност е цялостно счетоводно обслужване на местни и чуждестранни физически и юридически лица, одит, управление на финанси, данъчно и управленско консултиране и защита, оценка на предприятия, инвестиционно консултиране и анализи.

Пълноправен член е на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) от 1997 г. регистрирано под №014 и на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП).

Дружеството се управлява и представлява от Радосвета Кирилова Веселинова – д.е.с., Румен Тодоров Веселинов – д.е.с. и Илиян Николаев Бозев – прокурист.

Предоставянето на професионални услуги от “АТА Консулт” ООД се основава на принципите за отговорност, компетентност, навременност и постоянен контакт с клиентите и цели да им съдейства да управляват, развиват и адекватно представят своите делови постижения.

Понастоящем дружеството обслужва, консултира и одитира редица търговски дружества от държавния и частен сектор и организации с идеална цел, по силата на поети договорни ангажименти.

Официален чужд работен език е английският, като се ползват също така немски, френски и руски език.

АТА Консулт ООД
Град:София, 1404
Адрес:ул. Кестенова гора 16
Телефон:859 20 29, 958 47 36
e-mail:atako-office@mbox.contact.bg