BG     EN

Валентин Николов Влайчев

Д.Е.С., Диплома № 465 издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Публикуван на 31.03.2009 г.
Валентин Николов Влайчев
Град:Велико Търново, 5000
Адрес:ул. Симеон Велики № 10, вх. Б, ап. 24
Телефон:+359 62 638 091
GSM:+359 888 935 241
e-mail:vlaichev@abv.bg