BG     EN

Радка Петкова Сепетчиева

Д.Е.С., Диплома № 357
издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Публикуван на 31.03.2009 г.
Радка Петкова Сепетчиева
Град:София, 1505
Адрес:ул. Алеко Константинов 35, ет.2, ап.3
Телефон:+359 2 846 67 13
GSM:+359 888 679 476
e-mail:fnsm@sbline.net
sofisepettchieva@gmail.com