BG     EN

Радка Маринова Боевска

Д.Е.С., Диплома № 270
издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2010 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Радка Маринова Боевска
Град:София, 1233
Адрес:бул. Кн. Мария Луиза 116, вх.Б, ет.2, ап.4
Телефон:+359 2 931 33 59
GSM:+359 888 510 228
e-mail:rboevska@abv.bg