BG     EN

Одит 77 ООД

Регистриран одитор No 67 в ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2010 година

Публикуван на 31.03.2011 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година

Публикуван на 31.03.2010 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Публикуван на 31.03.2009 г.
Одит 77 ООД
Град:София, 1680
Адрес:ул. Лерин 53, ап.14
Телефон:+359 2 865 69 61, 865 01 51
e-mail:odit7@abv.bg
odit77@abv.bg