BG     EN

Недялка Михнева

Д.Е.С., Диплома № 438
издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година

Публикуван на 31.03.2010 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Публикуван на 30.03.2009 г.
Недялка Михнева
Град:Добрич, 9300
Адрес:ул Вида Димитрова 22
GSM:+359 887 099256
e-mail:nmichneva@abv.bg