BG     EN

Мария Станчева

Д.Е.С., Диплома № 433
издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година

Публикуван на 31.03.2010 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Публикуван на 31.03.2009 г.
Мария Станчева
Град:Димитровград, 6300
Адрес:ул. Волгоград, бл.1, вх.Б, ап. 2
Телефон:+359 391 677 02
GSM:+359 889 632 537
e-mail:mstoditor@abv.bg