BG     EN

Мария Дилова

Д.Е.С., Диплома № 138
издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Мария Дилова
Град:София, 1000
Адрес:ул. Самуил 79, ет.1, ап.5
Телефон:+359 2 988 04 98
GSM:+359 888 234 080
e-mail:odit_dilova@abv.bg