BG     EN

УСЛУГИ

Одит на финансови отчети в съответствие с МСФО/МСС и НСФОМСП

Одитът се извършва лично от регистриран одитор Диана Кискинова съгласно изискванията на МОС.

Извършването на одит на финасовите отчети обхваща проверка чрез тестове и процедури на... [Пълен текст]

Счетоводни услуги и бизнес консултации

  • Текущо счетоводно отчитане;
  • Изготвяне на финансови отчети в съответствие с МСФО/МСС и НСФОМСП
  • Извършване на одит с цел консултиране по въпроси на оперативната дейност. Одитът... [Пълен текст]

Данъчни консултации

  • Трудово-правни отношения, включително данъчно облагане на чуждестранни граждани.
  • Консултации по прилагане на СИДДО.
  • Консултации във връзка с всички приложими данъчни закони /... [Пълен текст]
Диана Йорданова Кискинова
Град:София, 1504
Адрес:ул.”Шипка” № 6 ет.2
Телефон:+359 2/ 846-73-29
GSM:+359 887/ 612 117
e-mail:in_diana@abv.bg
taxaccount@abv.bg
WEB-site:
http://www.taxaccount-bg.com/