BG     EN

Бойка Николова Брезоева

Д.Е.С., Диплома № 462 издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година

Публикуван на 31.03.2010 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Публикуван на 31.03.2009 г.
Бойка Николова Брезоева
Град:София, 1231
Адрес:ж.к. Надежда, бл.462, вх.Б
Телефон:+359 2 836 44 94
GSM:+359 888 49 22 60
e-mail:boika_brezoeva@mail.bg