BG     EN

Алияна одитинг ООД

Рег. под № 007
издадена от ИДЕС

ЗА ФИРМАТА

АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД е на пазара за финансови услуги от 1996 година. Дружеството е създадено с решение № 11405/96г. на Софийски градски съд. С влизането в сила на Закона за независим финансов одит от 01.01.2002г. дружеството е специализирано одиторско предприятие и отговаря на изискванията на закона за такова. Съдружници са двама дипломирани експерт-счетоводители и едно физическо лице – кандидат одитор. Управляващ съдружник е Аксения Малинова Добазова, регистриран одитор с диплома № 0009/91г. Дружеството е с регистриран капитал 11(единадесет) хиляди лева. В АЛИЯНА ОДИТИНГ ООД работят на трудов договор четири служители, в т.ч. двама асистент одитори, като средната възраст е 36 години. Образованието на трима от тях е висше икономическо, а четвъртият е студент – задочник. Основният приход на дружеството е от заверки на годишни финансови отчети, извършване на договорени одиторски процедури и по-незначителна част от консултации, лекторски възнаграждения и др.

В своята работа специализираното одиторско предприятие се ръководи от няколко важни принципа:

  • Професионализъм и подържане на високо ниво на квалификация на целия екип;
  • Всеотдайност в работата за клиента;
  • Спазване на професионално-етичния кодекс на счетоводителя;
  • Лоялност.

Екипът е убеден, че спазването на тези принципи на работа дават своите положителни резултати.

Алияна одитинг ООД
Град:София, 1463
Адрес:ул. Христо Станчев 12, ет.3, ап.5
Телефон:+359 2 8519244, 8519261
e-mail:a_dobazova@abv.bg
aliyana_auditing@hotmail.com